• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Flower Rebels

1. Toepasselijkheid

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Flower Rebels (“Flower Rebels”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Flower Rebels uitdrukkelijk zijn aanvaard. De Besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Flower Rebels.

2. Totstandkoming overeenkomst

Tussen Flower Rebels en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Flower Rebels accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Flower Rebels beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs

Flower Rebels behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Flower Rebels Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Actie- en kortingscodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Flower Rebels wordt vermeld bij uitgifte en gelden zolang de voorraad strekt. Persoonlijke Flower Rebels kortingscodes zijn bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond-tot-mond, social media en/of e-mail). Kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor commerciële en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

Het is in geen geval toegestaan om de merknaam Flower Rebels en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat wordt ingezet om kortingscodes te verspreiden. Iedere (poging to) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd.

Flower Rebels behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Flower Rebels aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Met het uitvoeren van de eerste betaling via iDeal op de website van Flower Rebels of een door Flower Rebels voor automatische incasso toegestuurde betalingslink aan Besteller, geeft Besteller Flower Rebels toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van €2,50 aan kosten in rekening gebracht.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Flower Rebels gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 Producten blijven in eigendom van Flower Rebels totdat Besteller de producten volledig heeft betaald. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van levering.

4.7 Facturen en betalingsherinneringen worden door Flower Rebels uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.8 Het door Flower Rebels te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller geplaatste bestelling of bestellingen tijdens de serviceperiode waarop een automatische incasso betrekking heeft.

4.9 Als door een wijziging tijdens de looptijd van een abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt, behoudt Flower Rebels het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

5. Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Levering geschiedt op kosten van Flower Rebels op het bij de bestelling opgegeven adres en bij een aangemaakt klantaccount op het door de Besteller daarin opgegeven bezorgadres. Een adreswijziging gaat in 5 werkdagen na de wijziging van het bezorgadres in een klantaccount.

5.2 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending is bestemd.

5.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door Flower Rebels aangegeven dagen.

5.4 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn dan bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

5.5 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen. Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

6. Beëindiging contract

6.1 De Besteller kan een overeenkomst met Flower Rebels ten alle tijde onderbreken en door Flower Rebels aangeboden abonnementsvorm wijzigen of opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 volledige werkdagen voor de eerstvolgende bezorging.

7. Herroeping en retourneren

7.1 Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Besteller, indien Besteller handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Besteller gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden ("Bedenktijd"). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.

7.2 In afwijking van artikel 7.1, is wettelijk bepaald dat Besteller geen herroepingsrecht toekomt bij: 

  1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en
  2. duidelijk volgens de specificaties van Besteller vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Besteller.

7.3 Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra's (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.

7.4 Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:

  1. de dag waarop Besteller of een door Besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
  2. de dag waarop Besteller of een door Besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Besteller in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  3. de dag waarop Besteller of een door Besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

7.5 In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Besteller of een door Besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement. 

7.6 Besteller kan het herroepingsrecht uitoefenen door per e-mail een verzoek tot herroeping in te dienen. 

7.7 Tijdens de Bedenktijd dient Besteller zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Besteller zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Besteller van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Besteller het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Flower Rebels retourneren conform de door Flower Rebels gegeven instructies.

7.8 Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Flower Rebels, Katwijkerweg 7, 2235 AA Valkenburg ZH.

7.9 Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Besteller kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Besteller, tenzij Flower Rebels Besteller uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Besteller op te (doen) halen.

7.10 Indien Besteller producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen en conform voorgaande artikelen wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, zal Flower Rebels de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

8. Gegevensbescherming

8.1 De door Besteller aan Flower Rebels verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Flower Rebels garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Flower Rebels verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 Flower Rebels garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10. Wijzigingen

10.1         Flower Rebels behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij klanten hierover geïnformeerd zullen worden per e-mail. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

11. Ontbinding

11.1         Indien Besteller zijn verplichtingen onder een overeenkomst met Flower Rebels niet nakomt dan heeft Flower Rebels de keuze om (a) de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door de Flower Rebels gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, (b) de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij Flower Rebels zich te alle tijde het recht voorbehoudt om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1         Op alle verbintenissen tussen Flower Rebels en Besteller is Nederlands recht van toepassing.